Projektový manažer hovoří po telefonu

Projektový manažer

Nejlepší pracovní pozice pro projektový manažer

Přihlašte se nyní!

Projektový manažer odpovídá za provozní plánování a kontrolu projektů v rámci zakázky a v rámci stanoveného časového a rozpočtového plánu. Za účelem dosažení stanovených cílů vytvoří projektový manažer podrobný plán a harmonogram a definuje požadované zdroje.

Přehled obsahu

Úkoly

Úkoly projektového manažera jsou různé a liší se v závislosti na odvětví a společnosti. Všichni vedoucí projektů však mají společné následující zastřešující činnosti:

 

Před zahájením projektu:

Analýza a profil projektu: Na začátku projektu je úkolem projektového manažera analyzovat požadavky zúčastněných stran a seznámit se s prostředím projektu. Na základě toho projektový manažer navrhne profil projektu. Obsahuje krátký popis projektu, definuje cíle projektu, vyjmenovává ty, kteří se projektu účastní, a poskytuje informace o termínech, nákladech a rizicích, která mohou v průběhu projektu vzniknout.

Složení týmu: Za účelem úspěšné realizace projektu spojí projektový manažer svůj tým ve druhém kroku a definuje tak organizaci projektu. Za tímto účelem zváží kompetence a oprávnění, přiřadí členy týmu k oblastem odpovědnosti a vytvoří popisy pracovních balíčků.

Plán struktury projektu: Nakonec se projektový manažer věnuje definování jednotlivých fází projektu. V této souvislosti vytváří podrobnou strukturu rozpisu prací včetně termínů a termínů, které je třeba dodržovat, zdůrazňuje milníky, odvozuje opatření, odhaluje možná rizika a způsoby jejich řešení.


Během realizace projektu:

Monitorování projektu: Ve fázi implementace projektu má projektový manažer monitorovací funkci a zajišťuje dodržování nákladů, termínů, pokynů a cílů. Za tímto účelem kontroluje a koordinuje aktivity projektu, pravidelně provádí stavové dotazy nebo schůzky, určuje priority úkolů a dokumentuje postup projektu. V případě nedostatku zdrojů nebo neočekávaných problémů musí projektový manažer jednat způsobem orientovaným na řešení a přijmout opatření k zajištění budoucího úspěchu projektu. Jelikož úspěch projektu závisí do značné míry na projektovém týmu, jedním z úkolů projektového manažera je motivovat jeho tým a řešit konfliktní situace.

Podávání zpráv: Aby bylo možné informovat zúčastněné strany o pokroku projektu, je odpovědností projektového manažera sdělit pravidelnou zprávu o stavu. To vytváří transparentnost a cíle a požadavky lze v případě potřeby včas opravit.

Dokončení projektu:

Jakmile je projekt u konce, je na manažeru projektu, aby vytvořil závěrečnou zprávu a zkontroloval jednotlivé fáze projektu. V případě potřeby se vedoucí projektu nakonec posadí s celým týmem, aby diskutoval o průběhu projektu a analyzoval oblasti učení pro budoucí projekty.

Odborné vzdělávání a kvalifikace

Klasické školení pro projektové manažery neexistuje. Budoucí projektoví manažeři zpravidla nejprve pracují jako projektoví zaměstnanci, poté se ujímají prvních dílčích projektů a nakonec se dostanou na pozici projektového manažera. Základem pro pozici projektového manažera je obvykle titul v oboru ekonomie, informační technologie, stavebnictví nebo strojírenství. Kromě toho by měl mít projektový manažer několik let odborné praxe.

Jelikož projektový manažer má obvykle svůj vlastní tým a musí jej koordinovat, jsou obzvláště důležité mezilidské dovednosti. Pro úspěch projektu jsou důležité zejména dobré organizační schopnosti, komunikační dovednosti a vůdčí schopnosti.

Kromě toho by měl mít dobrou asertivitu. Aby byl projektový manažer schopen rychle reagovat na problémy a náročné situace, měl by být odolný a flexibilní.

 

Další vzdělávání

Projektoví manažeři mají dobré školení v oblasti projektového řízení. Existuje také řada školení a seminářů. Pokud jste dlouho nepracovali jako projektový manažer, můžete to udělat. Semináře o základech a metodách projektového řízení. Všichni, kteří již mají několikaletou odbornou praxi, mohou například zlepšit své vůdčí schopnosti prostřednictvím vhodného školení nebo se zúčastnit semináře v oblasti štíhlého managementu.


Nejlepší pracovní pozice pro projektový manažer. Přihlašte se nyní!