Všeobecné obchodní podmínky

Hlavní sídlo: Pobřežní 620/3, 186 00 Prague 
Všeobecné obchodní podmínky General Commercial Terms and Conditions
Společnosti Brunel CZ s.r.o., of Brunel CZ s.r.o.,
Brunel CZ s.r.o. Brunel CZ s.r.o.

Se sídlem: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 02477971

DIČ: CZ 02477971

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedeném Městským soudem vPraze, oddíl C, vložka 218689

Zastoupená paní Martinou Buťovou

 

 

With its registered office: Pobřežní 620/ 3, 186 00, Prague 8, Czech Republic

Corporate ID no. 024 77971

 

Registered in the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, Section C, entry 218689

Represented by Mrs. Martina Buťová, proxy

 

 

1. Společnost Brunel CZ podnikající na území České republiky (dále jen „Brunel“) je mezinárodním projektovým partnerem pro oblast techniky a managementu se spektrem služeb voblasti agenturního zaměstnávání, smluv o dílo, smluv o poskytování služeb a zprostředkování personálu. Pro veškeré smlouvy spodnikateli týkající se tohoto spektra činností platí následující Všeobecné obchodní podmínky. Konkurující obchodní podmínky druhé smluvní strany nejsou součástí smlouvy. Na veškeré smlouvy uzavřené dle těchto Všeobecných obchodních podmínek se použije právo České republiky. 1. Brunel CZ functions as an international project partner in the area of technology and management, providing a variety of services consisting in agency employment, contracts for work, service agreements and mediation of personnel. The General Commercial Terms and Conditions set forth apply to any and all contracts made with entrepreneurs who carry out business in the aforesaid areas. Any competing commercial terms of the other party are not part of the contract. The governing law for any and all contracts concluded pursuant these General Commercial Terms and Conditions is Czech law.

2. Pro veškeré spory ze smluv, na něž se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky – jakož i pro šeková a směnečná řízení – je místně příslušný soud pro Prahu 8. To platí i vpřípadě, pokud druhá smluvní strana (dále jen „objednatel“ nebo „uživatel“) vokamžiku zahájení soudního řízení nemá všeobecnou soudní příslušnost vČeské republice. Společnost Brunel je však oprávněna se obrátit na kterýkoliv soud objednatele nebo uživatele, který je ktomu ze zákona příslušný. Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. 2. The place of judicial jurisdiction applicable to any and all disputes arising from the contracts covered by the General Commercial Terms and Conditions, as well as to any cheque and exchange procedures, is the respective court for Prague 8. The same applies if the other contracting party (hereinafter referred to as the “Client“ or “User“) has no general jurisdiction in the Czech Republic at the moment of court proceedings’ instigation. However, Brunel may refer to any court of the Client or the User which has the jurisdiction by law. Provisions of the UN Treaty on the contracts and international purchase of goods do not apply.

3. Pokud je nebo se stane některé zustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek zcela nebo částečně neúčinným nebo neplatným, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Vtom případě se zavazují smluvní strany přijmout bezodkladně takovou úpravu, jíž bude dosaženo sledovaného ekonomického účelu jiným, právně přípustným způsobem nebo alespoň účelu, který se mu nejvíce blíží. Totéž platí také propřípad mezer. 3. Should any of the provisions hereof be or become null and void, fully or in part, the force of the other provisions remains unaffected. In such a case, the contracting parties undertake to adopt a provision, which would help to achieve the intended economic purpose hereof by another legally admissible manner, or the most approximate purpose of the contract. The same applies in the case of gaps.

I. I.
Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance Agreement on the temporary secondment of an employee
1 Všeobecná ustanovení 1 General provisions
1.1. Společnost Brunel prohlašuje, že disponuje nutným povolením Úřadu práce České republiky pro provozování agentury práce. 1.1. Brunel represents that it has acquired the license issued by the Czech Employment Authority, which is necessary for the job agency operations.

1.2. Smlouva vznikne uzavřením písemné dohody mezi stranami. Vedlejší ujednání se stanou součástí takové smlouvy pouze vtom případě, pokud je společnost Brunel písemně potvrdí. 1.2. The contract is established by written agreement made between the parties. Any secondary arrangements become part of such agreement only if confirmed by Brunel in writing.

1.3. Mezi uživatelem a přidělenými zaměstnanci nevzniká pracovní poměr a zaměstnavatelem přidělených zaměstnanců zůstává společnost Brunel. Přidělení zaměstnanci nejsou tedy ani oprávněni přijímat od uživatele zálohy na mzdy nebo jiné platby jakéhokoliv druhu pro společnost Brunel. 1.3. No employment is established between the User and the seconded employees, who remain employed by Brunel as the employer. Therefore, the seconded employees are not authorized to receive any advance of salary or any other payments from the User to be made for Brunel.

1.4. Společnost Brunel není povinna přidělovat kuživateli své zaměstnance, pokud by byl podnik uživatele ochromen stávkou. 1.4. In a situation where the User’s enterprise is paralyzed by a strike, Brunel is not obliged to second its employees to the User.

1.5. Pokud vznikne mezi zaměstnancem přiděleným společností Brunel a uživatelem nebo osobou sním propojenou během nebo po realizaci projektu pracovněprávní vztah (tj. bude uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda mimo pracovní poměr) nebo obchodněprávní vztah, je uživatel povinen uhradit společnosti Brunel přiměřenou provizi za zprostředkování, která je splatná uzavřením takové smlouvy mezi přiděleným zaměstnancem a uživatelem a musí být uhrazena do 14 dní od jejího vyúčtování. Pokud bude taková smlouva mezi uživatelem a přiděleným zaměstnancem uzavřena vprůběhu vprvních 12 měsíců ode dne přidělení takového zaměstnance kuživateli, činí provize za zprostředkování 40% hrubé roční mzdy/odměny sjednané mezi uživatelem a přiděleným zaměstnancem. Po 12 měsících od jeho přidělení se snižuje provize za zprostředkování na 30 %. Po více jak 36 měsících činí provize za zprostředkování 10% hrubé roční mzdy/odměny. Vjednotlivých smlouvách je možné sjednat provizi za zprostředkování odchylně. Uživatel je povinen uhradit společnosti Brunel provizi za zprostředkování i tehdy, jestliže bude bez předchozího přidělení a toliko na základě představení kandidátů na přiděleného zaměstnance uzavřen mezi uživatelem a takovým zaměstnancem kdykoli vprůběhu 12 měsíců od jeho představení pracovní poměr. Uživatel je povinen bezodkladně sdělit společnosti Brunel den vzniku pracovního poměru a uvést hrubou roční mzdu takového zaměstnance a případně tyto údaje i doložit. 1.5. Where an employment (i.e. an employment contract or an agreement to perform work outside employment will be concluded) or commercial relation is established between an employee seconded by Brunel and the User or a party connected with the User in the course of project implementation or after project implementation, the User is obliged to pay Brunel a reasonable commission for mediation, which is due upon the execution of such contract between the seconded employee and the User, and must be paid within 14 days following the invoicing thereof. If such contract is concluded between the User and the allocated employee in the course of the first 12 months following the date of the employee’s secondment to the User, the mediation commission is 40% of gross annual salary / remuneration agreed upon between the User and the seconded employee. After 12 months, the mediation commission reduces to 30%. After 36 months onwards the Brunel’s claim for mediation commission is 10% of gross annual salary. It is possible to arrange for a different commission in the individual contract. The User is obliged to pay Brunel a commission for mediation even if an employment relation is concluded between the User and an employee without preceding secondment and solely based upon the introduction of candidates applying to the seconded employee’s position 12 months following the introduction thereof. The User is obliged to notify Brunel without delay of the date of commencement of employment and of the gross annual salary of such an employee and, if so necessary, to document the data concerned.

2 Výběr zaměstnanců, právo udělovat pokyny, pracovní doba, povinnosti zaměstnavatele vsouladu sčeským právním řádem 2 Selection of employees; the right to instruct; working hours; employer’s obligations under Czech system of law

2.1. Společnost Brunel se zavazuje poskytovat uživatelům jen kvalifikované zaměstnance, kteří splňují odborně formální předpoklady pro sjednanou činnost. Pokud by společnost Brunel vodůvodněných případech považovala za nutné provést výměnu takových zaměstnanců, sjedná takovou výměnu včas s uživatelem. 2.1. Brunel undertakes to provide the User only with qualified employees who meet the professional and formal requirements for the work concerned. If Brunel considers it necessary in reasonable cases to replace the employees, it is obliged to negotiate the change with the User sufficiently in advance.
Pokud se některý ze zaměstnanců přidělených společností Brunel ukáže jako nevhodný, je uživatel povinen informovat o tom bezodkladně společnost Brunel, aby byl vzájmu obou smluvních stran určen jiný, vhodnější zaměstnanec. If any of the employees seconded by Brunel turns out to be unsuitable, the User is obliged to inform Brunel without delay so that another more suitable candidate could be selected in the interest of both contracting parties.
Pokud bude nutná výměna přiděleného zaměstnance společnosti Brunel (z důvodů na straně zaměstnance), aniž by mohla společnost Brunel poskytnout jiného vhodnějšího zaměstnance, zavazuje se společnost Brunel akceptovat případný návrh uživatele na ukončení dohody o dočasném přidělení dohodou. If a Brunel’s employee needs to be replaced (for the reasons caused by the employee) without Brunel being able to provide another more suitable employee, Brunel is obliged to accept to terminate the contract on the temporary secondment of employee by agreement.
2.2. Během trvání dočasného přidělení zaměstnance k uživateli má uživatel právo udělovat přidělenému zaměstnanci pokyny. Uživatel však nesmí přidělenému zaměstnaci udělovat takové pokyny, které by zasahovaly do smluvních vztahů přidělených zaměstnanců vůči společnosti Brunel. Právo udílet pokyny přidělenému zaměstnanci společností Brunel tím není dotčeno. Vpřípadě rozporných pokynů má právo společnosti Brunel udílet pokyny přednost. 2.2. The User has the right to instruct the seconded employee during the temporary secondment of an employee to the User; however, the User must not give the seconded employee such instructions which would interfere in the contractual relations of the seconded employees towards Brunel. This is without prejudice to Brunel’s right to instruct the seconded employee. In case of conflicting instructions, the right of Brunel to instruct has the priority.

2.3. Uživatel se zavazuje dodržovat ustanovení zákoníku práce. Kromě toho je uživatel povinen přidělené zaměstnance společnosti Brunel před zahájením dočasného přidělení kvýkonu práce u uživatele a změnou jejich pracovního zařazení poučit o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a poučit je o opatřeních a zařízeních, jež slouží kodvrácení případných nebezpečí. Uživatel je povinen seznámit zaměstnance také se zvláštními požadavky na kvalifikaci, profesní schopnosti nebo zvláštní zdravotní kontroly, jakož i se zvláštními zvýšenými rizikovými faktory na pracovišti. Vpřípadě že přidělený zaměstnanec utrpí pracovní úraz, je uživatel povinen o tom bezodkladně informovat společnost Brunel. 2.3. The User undertakes to abide by the provisions of the Labor Code. Before commencement of the temporary secondment to the User and before the change of their job position, the User is also obliged to advise the seconded Brunel employees about the safety at work and protection of health, as well as of the measures and devices preventing the prospective threats. The User is also obliged to inform the employees about specific qualification requirements, professional skills or specific medical checkups or any increased risk factors occurring at the workplace. If the seconded employee is injured at work, the User is obliged to inform Brunel without delay.

2.4. V rámci svých zákonných povinností vsouladu sčeským právním řádem je uživatel povinen zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace. 2.4. The User is obliged to arrange for equal non-discrimation treatment of employees within the scope of its statutory obligations and in compliance with the Czech system of law.

2.5. Uživatel je povinen zajistit přiděleným zaměstnancům pracovní a mzdové podmínky srovnatelné se srovnatelnýmikmenovými zaměstnanci uživatele. 2.5. The User is also obliged to take care that the seconded employees are provided with the working and payroll conditions comparable with those enjoyed by the core employees of the User.

3 Průmyslová práva 3 Industrial rights
Je-li výsledkem činnosti přiděleného zaměstnance patentovatelný vynález (objev) nebo vynález, jenž může být registrován jako užitný vzor nebo technický zlepšovací návrh ve smyslu zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, získá uživatel práva znich vyplývající. Odměna, jež má být uhrazena ve smyslu zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, musí být uhrazena společnosti Brunel (viz také bod 1.4) a bude společností Brunel následně uhrazena příslušnému přidělenému zaměstnanci vrámci vyúčtování mezd. If the seconded employee’s work results in an invention subject to a patent protection, or in an invention which may be registered as a utility design or a technical improvement proposal within the meaning of the Act providing for the inventions, utility designs and improvement proposals, the rights arising there from belong to the User. The fee to be paid under the aforesaid Act must be paid to Brunel (see also clause 1.4) and Brunel will then pay it to the respective seconded employee as part of the payroll.

4 Odpovědnost 4 Liability
4.1. Společnost Brunel odpovídá toliko za výběr přidělených zaměstnanců, nikoli však za úplnost a správnost údajů poskytnutých uchazeči nebo třetími osobami, ledaže by společnost Brunel neúplnost nebo nepravdivost těchto údajů úmyslně zatajila nebo s vědomou nedbalostí nerozpoznala. 4.1. Brunel is liable only for the selection of seconded employees, not for the completeness and correctness of the data provided by the candidates or by third parties, unless Brunel intentionally withholds or fails to recognize the incompleteness or the incorrectness thereof with intentional negligence.

4.2. Společnost Brunel neodpovídá za řádný výkon práce nebo jiné jednání nebo chování přidělených zaměstnanců. 4.2. Brunel is not liable for due performance of work or for the conduct or behavior of seconded employees.

4.3. Přidělení zaměstnanci mohou vykonávat pouze sjednanou činnost a užívat popř. obsluhovat výhradně pracovní prostředky, jež jsou potřebné pro výkon této činnosti. Pokud chybný výsledek práce spočívá v zaviněném porušení povinnosti odborné péče při výběru zaměstnance, je společnost Brunel povinna sjednat nápravu. Další nároky uživatele jsou vyloučeny. 4.3. Seconded employees may only perform the work as agreed, and use or operate only such work instruments as necessary for the purpose thereof. If an erroneous result of work constitute a breach of professional care with respect to the selection of an employee, Brunel is obliged to provide remedy. Further claims of the User are ruled out.

5 Vyúčtování, výkaz odpracovaných hodin 5 Billing, working hours report
5.1. Jako podklad pro vyúčtování slouží výkaz hodin odpracovaných přidělenými zaměstnanci společnosti Brunel, který uživatel měsíčně spolupodepisuje a kontroluje. Vyúčtování bude provedeno dle smluvně sjednaných hodinových sazeb. 5.1. Records of hours of work performed by seconded Brunel employees (the “ledger”) serve as a ground document for billing. The User signs and checks the ledger each month. The billing will be completed upon contracted hourly rates.
Uživatel je povinen zajistit, aby výkazy hodin odpracovaných přidělenými zaměstnanci byly zkontrolovány a spolupodepsány. Pokud nebudou vůči společnosti Brunel vzneseny písemné námitky do 14 dní po předání, považují se výkazy hodin odpracovaných přidělenými zaměstnanci za schválené uživatelem. Uživatel bude při předání těchto výkazů znovu upozorněn na počátek běhu shora uvedené lhůty a následky spojené sjejím marným uplynutím. The User is obliged to make sure that the ledgers are duly checked nad co-signed by all participants. Unless any written objections are raised against Brunel within 14 days of submission, the ledgers are considered approved by the User. Upon submission of the ledgers, the User will be re-notified of the commencement of the aforesaid term and the prospective consequences associated with the idle expiration thereof.
5.2. Pokud dojde po uzavření smlouvy mezi smluvními stranami kpaušálnímu zvýšení mezd kmenových zaměstnanců uživatele, zvyšuje se tomu odpovídajícím způsobem sjednaná hodinová sazba percentuelně. Vpřípadě zvýšení mezd o více než 5% p.a. je nutné pro část, která přesahuje 5%, uzavřít suživatelem separátní dohodu. 5.2. In the event that salaries of the basic employees of the User are increased by a lump sum after the contract execution between the contracting parties, the hourly rate must increase in a per cent rate corresponding with the increase. If the salaries are increased by more than 5% p.a., the part exceeding 5% must be subject to a separate agreement concluded with the User.

5.3. Společnost Brunel si vyhrazuje zvýšení hodinových sazeb odměny kromě případů uvedených vbodě 5.2 také tehdy, pokud budou zaměstnanci vyměněni po dohodě obou smluvních stran za zaměstnance svyšší kvalifikací nebo jestliže jiné okolnosti způsobí takové navýšení nákladů, které společnost Brunel nezavinila. 5.3. Brunel reserves the hourly rate increase, except for the cases stated under clause 5.2, also in the case where the employees are replaced upon agreement of both contracting parties for employees with higher qualification, or in the case where some other circumstances cause such an increase of the costs not incurred on the part of Brunel.

5.4. Příslušné hodinové sazby odměny se rozumí ve sjednaném místě výkonu práce. Cestovní náhrady hradí uživatel, pokud přidělení zaměstnanci společnosti Brunel podniknou služební cesty, jejichž uskutečnění uživatel požadoval nebo je schválil. Kcestovním náhradám patří zejména jízdné, náklady na ubytování a stravné. Doba cesty se účtuje plnou hodinovou sazbou sjednané odměny.

5.4. Travel allowances are paid by the User, provided that seconded Brunel employees are sent to business trips required or approved by the User. The travel allowances include namely the fare, accommodation costs and meal allowance. Duration of the trip is charged by a full hourly rate.
6 Platba 6 Payment
6.1. Platba bude uživatelem prováděna měsíčně po obdržení faktur vystavených společností Brunel okamžitě aniž by uživatel uplatnil jakékoli srážky. Pokud uživatel neuhradí fakturu do 14 dní od data jejího vystavení, dostane se do prodlení. Během prodlení je pohledávka společnosti Brunel úročena příslušnou zákonnou úrokovou sazbou. Další případné nároky společnosti Brunel vzniklé v důsledku prodlení nejsou tímto dotčeny. 6.1. The User shall effect the monthly payments upon receipt of invoices issued by Brunel without delay and without applying any deductions. If the User fails to pay an invoice within 14 days following the date of issuance thereof, the User falls into default. In the course of the default, Brunel’s claim is subject to the respective statutory interest rate. Other prospective claims of Brunel arising from the default of payment remain unaffected.

6.2. Uplatnění zadržovacího práva je vpracovněprávních vztazích vyloučeno. 6.2. Application of retention right is in the labor law relations ruled out.

7 Výpověď 7 Notice of termination
Výpověď uživatele je účinná pouze tehdy, je-li učiněna vůči společnosti Brunel. Zaměstnanec není oprávněn převzít výpověď, takže výpověď směřovaná výhradně vůči němu nemá žádné právní účinky. Notice of termination given by the User comes into force only if it is given directly to Brunel. Employees are not authorized to accept notice of termination; therefore, the notice of termination given to an employee has no legal effects.

II. II.
Smlouvy o dílo Contracts for Work
1 Předmět smlouvy 1 Subject matter of the Contract
Společnost Brunel zajistí pro objednatele provedení plánovacích, dokumentačních, vývojových a konstrukčních prací. Podrobnosti budou mezi stranami stanoveny písemně. Brunel shall arrange performance of any planning, documentation, development and construction works for the Client. The contracting parties shall agree on details thereof in writing.

2 Místo plnění 2 Place of performance
Společnost Brunel provede práce ve svých technických kancelářích a dle potřeby také vprostorách objednatele. Společnost Brunel si vyhrazuje právo pověřit realizací sjednaných prací zcela nebo částečně své subdodavatele. Brunel shall perform work in its technical offices and, if so necessary, also on premises of the Client. Brunel reserves the right to sub-contract the performance of work fully or in part with its sub-suppliers.

3 Odpovědnost za vady 3 Liability for defects
3.1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá smlouvě. Společnost Brunel odpovídá za vady, jež má dílo vdobě předání. Společnost Brunel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla, jen jestliže byly způsobeny porušením povinnosti společnosti Brunel. 3.1. The work shows defects if the performance of work does not comply with the contract. Brunel is liable for defects ascertained in work upon the acceptance thereof. Brunel is liable for defects of work caused after the handover of work only if the defects were caused by a breach of the Brunel’s obligation.

3.2. Objednatel je povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku co nejdříve po předání díla. Vady díla musejí být bez zbytečného odkladu písemně oznámeny společnosti Brunel. Pokud nedojde ve lhůtě 2 týdnů od výzvy kpřevzetí díla objednatelem, považuje se dílo za převzaté. 3.2. The Client is obliged to inspect the work or have it inspected as soon as possible after the handover of work. Defects of Work must be reported to Brunel in writing without delay. If the User fails to accept the work within 2 weeks following the invitation to do so, the work is considered accepted.

3.3. Při vadách díla platí obdobně § 2099 až 2112 zákona č. 89/2012 Sb, obvčanský zákoník vplatném znění Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem kjeho povaze nelze vrátit nebo předat společnosti Brunel. 3.3. Defects of work are subject to a reasonable application of the provisions of Section 2099 to 2112 of the Civil Code no. 89/2012 Coll., as amended; however, the Client is not authorized to request performance of a substitute work in the case where the work cannot be returned or handed over to Brunel due to the nature thereof.

4 Náhrada škody 4 Compensation for damage
4.1. Právo na náhradu škody vůči společnosti Brunel je vyloučeno, pokud byla škoda způsobena z nedbalosti. 4.1. The title to a compensation for damage towards Brunel is ruled out if the damage is caused by negligence.

4.2. Výše uvedené omezení odpovědnosti neplatí pro porušení podstatných smluvních povinností. Odpovědnost se však vtakovém případě omezuje na typickou škodu, která byla předvídatelná při uzavření smlouvy, a to sohledem na účel smlouvy. 4.2. The aforesaid limitation of the liability does not apply to a breach of material contractual obligations; however, in such case the liability is limited to a typical damage, which is foreseeable upon the contract execution with respect to the purpose of the contract.

4.3. Vyloučení ani omezení odpovědnosti se neuplatní vpřípadě škody usmrcením nebo škody na zdraví. 4.3. The liability is not ruled out or limited in the case of death or bodily harm.

4.4. Pokud bude škoda způsobena úmyslným jednáním společnosti Brunel, uplatní se zákonné předpisy. 4.4. If the damage is caused by Brunel’ intentional negligence, the statutory liability regulations apply.

4.5. Odpovědnost společnosti Brunel za následné škody (zejména, nikoli však výlučně za ušlý zisk, náklady na financování, zastavení výroby), pokud byly způsobeny znedbalosti, je za každých okolností vyloučena. 4.5. The liability of Brunel for any consecutive damage (including but not limited to lost profit, funding costs, production outage) if caused by negligence is ruled out in any case.

5 Prodlení, nemožnost plnění 5 Default; non-performance
Pokud se společnost Brunel dostane do prodlení a nedodrží ani dodatečnou přiměřenou lhůtu pro plnění stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy pouze tehdy, pokud by případné částečné plnění odporovalo povaze závazku nebo účelu smlouvy,ve smyslu § 1930 občanského zákoníku. Společnost Brunel odpovídá také vtomto případě jen do výše hodnoty zakázky. Where Brunel falls into default and fails to observe a grace period granted for the performance commissioned by the User, the User is authorized to withdraw from the contract only if a partial performance would be at variance with the nature or purpose of the contract or within the meaning of Section 1930 of the Civil Code. In this case, Brunel is liable only up to the value of the commission.

6 Vlastnické právo a práva autorská 6 Ownership right and copyright
6.1. Pokud vrámci realizace zakázky společnost Brunel vytvoří nákresy, modely, nářadí nebo nástroje nebo vyvine software (dále jen „pracovní pomůcky“), jež budou sloužit pro realizaci zakázky, náleží jí výhradní vlastnické právo a práva autorská k nim. Objednatel není oprávněn je zpřístupnit třetím osobám nebo je sám zpeněžit. Na žádost společnosti Brunel jí musejí být tyto pracovní pomůcky vydány. 6.1. Where, as a part of a commission implementation, Brunel creates any drawings, models, tools or instruments, or develops a software (“working aids“), which would serve for the implementation of the commission, Brunel is eligible to the exclusive ownership right and copyright thereto. The Client is not authorized to provide an access thereto to any third parties or sell them. The working aids must be released to Brunel if so requested.

6.2. Společnosti Brunel náležejí veškerá patentová nebo jiná práva zvynálezů vzniklých vsouvislosti se smluvním plněním a/nebo know-how získané vsouvislosti sním. 6.2. Brunel is eligible to any and all patent or other rights arising from the inventions or know-how created in connection with the contractual performance.

6.3. Pokud předmět smlouvy spočívá vplánování nebo jiné převážně duševní činnosti (například projektové, popř. vývojové práce), je objednatel vjejich užití omezen a smí je užít toliko způsobem stanoveným ve smlouvě pro vlastní potřebu. Šíření výsledků projektových nebo vývojových prací třetím osobám je podmíněno předchozí písemnou dohodu smluvních stran. 6.3. Where the subject matter of the contract consists of planning or another kind of mostly intellectual work (e.g. project management or development), the Client is restricted in the use thereof and may apply it for its own purposes only in the manner stipulated in the contract. Distribution of the results of any project or development work to any third parties is subject to preceding written agreement of the contracting parties.
Pokud je součástí plnění vývoj počítačového softwaru, poskytne společnost Brunel objednateli nevýhradní právo jej užívat vsouladu spředmětem dodávky. Kopírování, šíření a užívání softwaru pro účely, jež nejsou vsouladu spředmětem dodávky, nejsou dovoleny. Užívání softwaru mimo tento rámec vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Brunel a bude vyúčtováno separátně. Where the performance includes development of a computer software, Brunel shall provide the Client with non-exclusive right to use it in compliance with the subject matter of the supply. Copying, distribution and use of software for the purpose not being in compliance with the subject matter of the supply is not permitted. The use of software beyond the scope hereof requires preceding written consent granted by Brunel, and is subject to separate charge.

6.4. Tvrdí-li třetí osoba, že ze strany společnosti Brunel došlo vůči objednateli kporušení práv duševního vlastnictví, je objednatel povinen sdělit tuto skutečnost bezodkladně společnosti Brunel.

6.4. Where a third party claims that Brunel has infringed the Client’s intellectual property rights, the Client shall notify Brunel of this fact without delay.
7 Platby 7 Payments
Platby musejí být provedeny po převzetí díla (jež nesmí být odmítnuto vpřípadě nepodstatných porušení smlouvy) a obdržení faktury do 14 dní, aniž by objednatel uplatnil jakékoli srážky. Bude-li realizace prací trvat více než dva kalendářní měsíce, je objednatel povinen hradit měsíční zálohové platby, jejichž výše se stanoví dle fáze, vjaké se nachází realizace projektu. Společnost Brunel vystaví vtakovém případě zálohové faktury, které je objednatel povinen uhradit do 14 dní, aniž by uplatnil jakékoli srážky. Konečná platba bude provedena objednatelem po převzetí a doručení závěrečné faktury. Po uplynutí sjednané lhůty splatnosti se dostane objednatel dle §365 obchodního zákoníku do prodlení. Během prodlení objednatele je pohledávka společnosti Brunel úročena příslušnou zákonnou úrokovou mírou. Payments must be effected after the acceptance of work (which must not be refused in the case of petty breaches of the contract) and upon receipt of the respective invoice within 14 days, without the Client making any deductions. Where the performance of work takes more than two calendar months, the Client shall pay monthly advance payments, the amount of which is determined upon the stage of the project implementation. In such case, Brunel issues advance invoices and the Client shall pay them within 14 days without making any deductions. The final payment will be effected by the Client upon receipt of the final invoice. Once the maturity period expires, the Client falls into default pursuant to Section 365 of the Commercial Code. In the course of the Client’s default, Brunel’s claim is subject to the respective statutory interest rate.

8 Výhrada vlastnictví 8 Reservation of property
Předmět smlouvy zůstává až do úplného zaplacení ceny za provedení díla majetkem společnosti Brunel. Objednatel je však oprávněn užívat předmět smlouvy odpovídajícím způsobem stanoveným ve smlouvě. The subject matter of the contract remains in the possession of Brunel until the price of the performance of work is fully paid; however, the Client is authorized to use the subject matter of the contract in a manner corresponding with the respective contractual provision.

9 Odstoupení od smlouvy 9 Withdrawal from the contract
Společnost Brunel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud se objednatel dostane doplatební neschopnosti nebo bude předlužen, jestliže by tento stav mohl ohrozit pohledávku společnosti Brunel na úhradu sjednané ceny za provedení díla, nebo pokud bude ohledně majetku objednatele zahájeno insolvenční řízení. Totéž platí, pokud objednatel poskytl před uzavřením smlouvy nepravdivé údaje o své bonitě. Brunel reserves the right to withdraw from the contract if the Client becomes insolvent or overindebted, provided that such an event could pose a risk to Brunel’s title to claim the price of the work performance, or if an insolvency proceeding is commenced with respect to the Client. The same applies if the Client submitted untrue information about its creditworthiness before the contract execution.

10 Zprostředkování 10 Mediation

Bod 1.5. těchto obchodních podmínek platí přiměřeně. Clause 1.5 herein applies accordingly.
III. III.
Ostatní smlouvy o poskytování služeb Other service contracts
1. Předmět smlouvy 1. Subject matter of the contract
Společnost Brunel poskytuje objednateli služby voblasti techniky a managementu. Podrobnosti budou mezi stranami stanoveny písemně. Brunel provides the Client with services in the area of technology and management. The details will be agreed upon by the parties in writing.

2. Součinnost 2. Cooperation
2.1 Objednatel se zavazuje, že společnosti Brunel poskytne součinnost a spolupráci při poskytování služeb. Zejména se zavazuje bez nároku na snížení sjednané odměny zajistit všechny podmínky ve svém podniku, jež jsou nutné křádnému poskytnutí služeb společností Brunel. 2.1 The Client undertakes to cooperate with Brunel in the provision of services. The Client namely undertakes to arrange for any and all conditions of its enterprise, without the title to claim any reduction of the fee, as necessary for the due provision of services by Brunel.

2.2 Společnost Brunel je povinna vyžádat si včas součinnost a plnění, jež má provést nebo dodat objednatel. 2.2. Brunel is obliged to request in time the cooperation and performance to be provided or supplied by the Client.

3. Cena za poskytnutí služeb 3. Price of service provisioning
3.1 Výše ceny za poskytnutí služeb a její splatnost bude sjednaná vkaždé smlouvě individuálně. 3.1 The price of the provision of services and the maturity thereof will be agreed upon in each contract individually.

4. Právo užívání, vynálezy 4. Right to use, inventions
4.1 Pokud zaměstnanec společnosti Brunel vytvoří zaměstnanecký vynález/zaměstnanecké dílo, řídí se tato situace zákonnými předpisy České republiky. 4.1 If a Brunel employee creates any employment-related invention/employee’s work, statutory regulation of Czech Republic shall be applied.

5. Dodací doba 5. Delivery period
Přiměřené prodloužení lhůty pro poskytnutí služeb se považuje za sjednané, pokud objednatel nedoručí včas společnosti Brunel údaje nutné nebo potřebné pro realizaci služeb nebo pokud takové údaje dodatečně změní. A reasonable extension of the term for the provision of services is considered agreed if the Client fails to submit to Brunel the data necessary for the provision of services in time, or if the Client changes such data thereafter.

6. Porušení povinnosti součinnosti 6. Breach of the obligation to cooperate
Pokud objednatel neposkytne součinnost řádně a včas, je povinen uhradit společnosti Brunel náhradu tím vzniklé škody. Should the Client fail to cooperate duly and in time, it is obliged to compensate Brunel for damage incurred by the failure to cooperate.

7. Odpovědnost 7. Liability
7.1 Odpovědnost společnosti Brunel za škodu je vyloučena, pokud porušení povinností, jež vedlo kújmě, vzniklo vdůsledku nedbalostního jednání. Výše uvedené omezení odpovědnosti platí také pro škody, které způsobí zákonní zástupci, zmocněnci, vedoucí zaměstnanci nebo jiní zaměstnanci společnosti Brunel. 7.1 The liability of Brunel for damage is ruled out if the breach of obligations resulting in a loss was caused by negligence. The limitation of liability stated above also applies to damage caused by the statutory representatives, agents, senior employees or any other employees of Brunel.

7.2 Výše uvedené omezení odpovědnosti ovšem neplatí pro porušení podstatných smluvních povinností. Odpovědnost se však vtakovém případě omezuje na typickou škodu, předvídatelnou při uzavření smlouvy, a to dle účelu takové smlouvy. 7.2 The limitation of liability stated above does not apply to a breach of any material contractual obligations; however, in such case the liability is limited to a typical damage, which is foreseeable upon the execution of the contract according to the purpose of such contract.

7.3 Vyloučení odpovědnosti a omezení odpovědnosti neplatí pro škody na životě a zdraví. 7.3 Ruling out and limitation of liability does not apply to any bodily harm and damage to health.

7.4 Pokud úmyslným jednáním společnosti Brunel, jejích jednatelů, zákonných zástupců, vedoucích zaměstnanců nebo jiných zaměstnanců vznikne škoda, odpovídá společnost Brunel dle zákonných předpisů. 7.4 If damage is caused by intentional act of Brunel, its managing directors, statutory representatives, senior employees or other employees, Brunel shall be held liable under the regulations in force.

8. Zprostředkování 8. Mediation
Bod. 1.5. těchto obchodních podmínek platí odpovídajícím způsobem.

Clause 1.5 hereof applies accordingly.
IV. IV.
Zprostředkování zaměstnanců Mediation of employees
1. Zásady 1. Principles
Společnost Brunel provozuje zprostředkování zaměstnanců výhradně zpověření zaměstnavatelů. Pro toto zprostředkování platí následující podmínky. Brunel carries out business consisting in mediation of employees solely upon the authorization of employers. The terms and conditions set forth apply to the mediation.

2. Vznik smlouvy a její realizace 2. Establishment and execution of contract
2.1 Smlouva o zprostředkování vznikne, jakmile uživatel pověří společnost Brunel, aby pro něj vybrala vhodné zaměstnance pro jím sledovaný účel, a společnost Brunel potvrdí zakázku nebo okamžitě vybere jednoho nebo více vhodných kandidátů. 2.1 A mediation contract is established once the User authorizes Brunel to select suitable employees for an intended purpose, and Brunel confirms the order or selects one or more suitable candidates immediately thereafter.

2.2 Společnost Brunel vyhledá vhodné kandidáty a předá návrhy na obsazení volných pozic. Uživatel bude mít možnost seznámit se skandidáty při osobním pohovoru. Společnost Brunel neodpovídá za správnost informací předaných kandidáty. Společnost Brunel také zejména neodpovídá zejména za úplnost a správnost údajů uvedených kandidáty nebo třetími osobami. 2.2 Brunel searches for suitable candidates and hands over proposals for filling in vacancies. The User will have an opportunity to meet with the candidates in person for an interview. Brunel is not liable for the correctness of the information submitted by the candidates. Brunel is also not liable for the completeness and correctness of the data submitted by the candidates or by third parties.

2.3 Uživatel se zavazuje, informovat bezodkladně společnost Brunel, pokud již nebude mít zájem o zprostředkování, aby se tak ušetřily zbytečné náklady. Vpřípadě zaviněného porušení této povinnosti má společnost Brunel nárok na náhradu zbytečně vzniklých nákladů vůči uživateli.

2.3 The User undertakes to inform Brunel immediately if it is no longer interested in mediation in order to save unnecessary costs. In the case of a willful breach of this obligation, Brunel is entitled to request compensation of the costs from the User.
2.4 Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně osobních údajů, jež mu kandidáti sdělili za účelem uzavření smlouvy, zpracovávat je výhradně vsouladu se zákonnými předpisy České republiky a nesdělovat je třetím osobám. 2.4 The User undertakes not to disclose any personal data entrusted to it by the candidates for the purpose of a contract execution to any third parties and to process them in compliance with statutory provisions of Czech Republic and not to disclose them to the third persons.

3. Nárok na provizi, platba, prodlení 3. Title to commission, payment, default
3.1 Pokud na základě zprostředkovatelské činnosti společnosti Brunel dojde kuzavření smlouvy mezi uživatelem nebo osobou propojenou s uživatelem a kandidátem, vznikne společnosti Brunel nárok na provizi. Nárok na provizi vznikne i vpřípadě, kdy se zprostředkovaným kandidátem byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr na jinou než původně zamýšlenou pozici a bez ohledu na to, zda zprostředkovaný kandidát na místo po uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr skutečně nastoupí nebo ne. Vjednotlivých smlouvách může být sjednáno jinak. 3.1 If Brunel’s mediation activity results in a contract execution between the User or a person connected to the User, and the candidate, Brunel is entitled to receive a commission. The title to a commission is established regardless of whether or not an employment contract or an agreement on work performed outside employment is concluded with the mediated candidate concerning other but the originally intended job position, and regardless of whether or not the mediated candidate actually commences work after the execution of either type of a contract. However, the individual contracts may stipulate otherwise.

3.2 Výše provize činí 40% hrubé roční mzdy sjednané mezi uživatelem a zprostředkovaným kandidátem plus příslušná sazba DPH. Uživatel je povinen informovat společnost Brunel o sjednaných podmínkách a na výzvu je doložit, a to bezodkladně po uzavření takové smlouvy. 3.2 The commission is 40% of gross annual salary agreed upon between the User and the mediated candidate plus the statutory VAT. The User is obliged to inform Brunel about the terms and conditions agreed with the candidate and, if so requested, to document them immediately upon the execution of the contract.

3.3 Provize je splatná uzavřením smlouvy mezi uživatelem nebo sním propojenou osobou a kandidátem. Musí být uhrazena do 14 dní po doručení faktury společnosti Brunel. Po uplynutí tohoto období se dostane uživatel do prodlení. Během prodlení se pohledávka úročí dle příslušné zákonné úrokové míry. 3.3 The commission is due upon the execution of the contract between the User or a person connected therewith, and the candidate. The commission must be paid within 14 days following the delivery of invoice issued by Brunel. Once the maturity period expires to no avail, the User falls into default. During default period, the claim is subject to the respective statutory interest rate.

V. V.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny včeském a anglickém jazyce. Vpřípadě rozporů mezi oběma jazykovými verzemi má přednost české znění. These General commercial Terms and Conditions are settled in Czech and English language. In case of discrepancies between both language versions, Czech wording prevails.