Prohlášení o ochraně osobních údajů

K zásadám společnosti Brunel patří plnění zákonných předpisů pro ochranu osobních údajů. Tyto zákonné předpisy regulují zpracovávání údajů souvisejících s vaší osobou a zaručují vám různá práva s ohledem na vaše osobní údaje. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů pokrývá citlivé osobní údaje, které nám zašlete.

Klepnutím na tlačítko “Souhlasím” během registrace bezvýhradně souhlasíte, bez omezení nebo kvalifikace, se se shromažďováním, uchováváním a zpracováním vašich osobních údajů, tj. zejména jména a příjmení, data narození, adresy trvalého bydliště, titulu, dosaženého vzdělání a praxe, kontaktních údajů jako jsou číslo telefonu a emailová adresa (vše dále jen „osobní údaje“), uvedených v dotazníku společnosti Brunel, životopisu a motivačním dopise, případně v jiných dokumentech souvisejících s hledáním práce, to vše způsobem popsaným v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Souhlasíte dále, aby k vašim osobním údajům byly v případě potřeby přidány další osobní údaje nezbytné pro splnění účelu zpracování. Souhlasíte také s přeshraničním tokem osobních údajů, tedy s poskytnutím a zpřístupněním mých osobních údajů společnosti Brunel International N.V., se sídlem 1066EP Amsterdam, John M. Keynesplein 33, Nizozemské království (dále jen “společnost v rámci koncernu Brunel“), přičemž tyto osobní údaje budou určeny výlučně této společnosti jako vašemu potenciálnímu zaměstnavateli.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vás má informovat o způsobu, jakým použijeme osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím tohoto webu. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se zaměřuje na uchazeče o zaměstnání. Společnost Brunel nakládá s citlivými osobními údaji důvěrně a bude údaje používat výlučně pro níže popsané účely. Web obsahuje odkazy na jiné weby, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Společnost Brunel neodpovídá za zásady o ochraně osobních údajů nebo praxe jiných webů, na něž přejdete pomocí odkazu z tohoto webu. Společnost Brunel si vyhrazuje právo změnit toto Prohlášení v případě změn v naší politice, obchodních operacích, jež budou umožněny podle zákona nebo jurisdikce.

Obecné informace

Shromažďujeme Obecné informace o každém návštěvníkovi webu společnosti Brunel. Námi shromažďované Obecné informace zahrnují údaje týkající se toho, jak používáte náš web, oblasti našeho webu, které navštívíte, k jakým službám přistupujete a informace o hardwaru a softwaru vašeho počítače. Dále shromažďujeme číselné údaje a souhrny; identita návštěvníka není důležitá. Informace shromážděné prostřednictvím webu používáme za účelem poskytování našich služeb, k odpovídání na jakékoli dotazy, které byste mohli mít, k provozu a zdokonalování webu, k péči o pozitivní uživatelskou zkušenost a k poskytování námi nabízených produktů a služeb.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které mohou sloužit k vaší identifikaci. Osobní údaje neshromažďujeme, pokud se nerozhodnete, že nám je poskytnete. Při vytváření osobního profilu bude společnost Brunel potřebovat některé vaše osobní údaje, včetně vašeho jména a e-mailové adresy.

Klepnutím na tlačítko “Souhlasím” během registrace nebo používáním tohoto webu bezvýhradně prohlašujete, že všechny uvedené osobní údaje jsou správné a pravdivé. Tyto osobní údaje mohou být shromažďovány, uchovávány a zpracovány výlučně pro potřebu databáze uchazečů o zaměstnání ve společnosti Brunel nebo společnosti v rámci koncernu Brunel, která je vedena za účelem obsazování volných pozic ve společnosti Brunel nebo společnosti v rámci koncernu Brunel nebo za účelem zprostředkování zaměstnání.

Berete na vědomí, že poskytnutí těchto osobních údajů není povinné a je zcela dobrovolné. Souhlas udělujete na dobu 5 let od udělení souhlasu a berete na vědomí, že jej můžete kdykoliv i bez udání důvodu písemně odvolat na adresu sídla společnosti Brunel. Právním základem pro získávání osobních údajů společností Brunel je váš zájem o volné pracovní místo u společnosti Brunel a vaše žádost o zavedení předsmluvních vztahů se společností Brunel jako vaším potenciálním zaměstnavatelem s tím, že poskytujete své osobní údaje za účelem ucházení se o volné pracovní místo u společnosti Brunel nebo za účelem dalšího zprostředkování zaměstnání.

Trvání účelu zpracování osobních údajů je vymezené začátkem, tj. dnem poskytnutí osobních údajů ke shromažďování, uchovávání a zpracování, a ukončením, tj. dnem, kdy doručím společnosti Brunel písemné odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů, nejpozději však uplynutím 5 let od udělení souhlasu.

 

[JL1] 

Informace získané na webu mohou být sdíleny v rámci skupiny Brunel na globální úrovni včetně zemí, které nemusí mít legislativu zaručující při poskytování těchto produktů a služeb adekvátní ochranu s ohledem na zemi, v níž máte trvalé bydliště.

Podání žádosti o volné pracovní místo

Předtím než můžete podat žádost o volné pracovní místo na našem webu, potřebujeme od vás množství podrobných údajů. Ačkoli sami rozhodujete o tom, které údaje nám poskytnete, jsou některé údaje povinné. Tyto údaje používáme výlučně k tomu, abychom o vás informovali našeho klienta a pomohli vám co nejrychleji nalézt zaměstnání.

Klepnutím na tlačítko “Souhlasím” během registrace a/nebo vyplněním registračního formuláře a/nebo podáním žádosti o volné pracovní místo dáváte společnosti Brunel své výslovné povolení k uložení těchto údajů do naší databáze uchazečů o zaměstnání ve společnosti Brunel nebo společnosti v rámci koncernu Brunel, která je vedena za účelem obsazování volných pozic ve společnosti Brunel nebo společnosti v rámci koncernu Brunel nebo za účelem zprostředkování zaměstnání.

. Vezměte prosím na vědomí, že příjemci Vašich údajů se mohou po udělení vašeho souhlasu potenciálně  nacházet v jakékoli zemi na světě. Jste-li například obyvatelem některého členského státu EU, musíte vzít na vědomí, že úřady EU obvykle neberou ohled na to, zda právní předpisy nečlenských zemí EU zajišťují adekvátní nebo rovnocennou úroveň ochrany v porovnání s právními předpisy EU o ochraně osobních údajů.

Informace o zpracování a změna nebo odstranění údajů

Informace v životopisu nebo údaje v účtu můžete kdykoli upravovat. Požádáte-li společnost Brunel o informaci o zpracování vašich osobních údajů, je vám společnost Brunel povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Stejně tak je společnost Brunel povinna poskytnout vám informaci o zdroji, ze kterého získala vaše další osobní údaje ke zpracování. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že společnost Brunel provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat společnost Brunel o vysvětlení, nebo požadovat, aby společnost Brunel  odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci vašich osobních údajů. Máte rovněž právo na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem shromažďování, uchovávání a zpracování.

Kdykoli také můžete požádat společnost Brunel o odstranění vašich osobních údajů. Použijte prosím pro výše uvedené účely níže uvedenou e-mailovou adresu k registraci vašeho požadavku, který společnost Brunel co nejrychleji splní.

Chcete-li odvolat svůj souhlas s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím na níže uvedené e-mailové adrese. Vezměte však prosím na vědomí, že pokud odvoláte svůj souhlas, nebudete moci používat příslušné služby a bude provedeno odstranění vašeho účtu a informací v profilu.

Soubory cookie

Společnost Brunel používá soubory cookie při provádění svých služeb. Soubory cookie jsou malé soubory, které prohlížeč ukládá na Váš pevný disk, aby web mohl rozpoznávat návštěvníky. Soubory cookie umožňují ukládání osobních nastavení, jako jsou uživatelská jména, hesla a preference. Můžete také nastavit svůj webový prohlížeč, aby tyto soubory/cookie buď přijímal nebo odmítal.

Bezpečnost

Ve společnosti Brunel jsme zavázáni k tomu, abychom zajistili bezpečnost informací poskytovaných na našem webu. Proto jsme implementovali příslušná technická a organizační opatření, abychom zabezpečili vaše osobní údaje před ztrátou a jakoukoli formou nezákonného zpracování. Použili jsme vhodné fyzické, elektronické a správní prostředky pro zajištění a zabezpečení shromážděných informací.

Otázky

Máte-li jakékoli dotazy nebo poznámky týkající se naší politiky ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese prague@brunel.net.


 


 [JL1]Ustanovení nedává jazykově smysl.